Food Additives >> 食品添加剂小知识 >  >> 酸味剂

酸味剂

 1. L-苹果酸
 2. 富马酸
 3. DL-苹果酸
 4. 乳酸钙
 5. 马来酸
 6. 乳酸
 7. 醋酸 (99.5%)
 8. 乳酸粉
 9. 琥珀酸
 10. 乳酸亚铁
 11. 乳酸钠
 12. 富马酸亚铁
 13. 乳酸钠&双乙酸钠
 14. 柠檬酸三钠
 15. 柠檬酸钠
 16. 柠檬酸钾
 17. 酒石酸氢钾
 18. 柠檬酸镁
 19. L(+)-酒石酸
 20. DL-酒石酸
Total 36 -食品添加剂小知识  FirstPage PreviousPage NextPage LastPage CurrentPage:1/2  20-食品添加剂小知识/Page Goto:1 2