Food Additives >> 食品添加剂小知识 >  >> 甜味剂

甜味剂

 1. 甲壳素和壳聚糖
 2. 纤维素
 3. 黄原胶
 4. 黄蓍胶
 5. 塔拉胶
 6. 抗性淀粉
 7. 洋车前子壳粘液
 8. 聚葡萄糖 (PDX)
 9. 果胶
 10. 卡拉亚(胖大海)胶
 11. 菊粉
 12. 半纤维素
 13. 瓜尔豆胶
 14. 葡甘露聚糖或魔芋胶
 15. 结冷胶
 16. 葫芦巴胶
 17. 角豆或刺槐豆胶
 18. 卡拉胶胶
 19. β-甘露聚糖(β-半乳甘露聚糖)
 20. β-葡聚糖
Total 113 -食品添加剂小知识  FirstPage PreviousPage NextPage LastPage CurrentPage:1/6  20-食品添加剂小知识/Page Goto:1 2 3 4 5 6